Catalog » Verkoopvoorwaarden
My Account | Cart Contents | Checkout
Decodrect
 

Languages
Nederlands Belgie English Duits Oostenrijk Zwitserland

Categories
 Deals


 Gifts 


 Barbeque / BBQ


 Bird houses and bird cages


 Cappuccino / Espresso


 Champagne coolers


 Cheese boards


 Corkscrews and wine accessories


 Doorstops


 Etagère


 Fire baskets


 Fireplace set


 Fruit bowls


 Globes


 Home accessories 2015


 Kitchen accessories


 Lamp


 Lanterns


 Longhorns


 Magazine racks


 Memo boards and chalk boards


 Music standards


 Photolists / frames


 Picnic Baskets / backpacks


 Salt and pepper set


 Smoke poles


 Sundials


 Terrace and garden


 Trays


 Wall decoration


 Wine racks


 Wood boxes and fireplace screens


 Wholesale and gifts


 Sold out

Shopping Cart more
0 items

Wijnrekkenshop
Dienbladenshop
Haardstellenshop
MemobordenshopVerkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van DecoDirect:

- Statutaire naam:   VOF DecoDirect

- Vestigingsadres:   Rijksweg 1B, 5953 AA  Reuver

- Telefoonnummer:  06-21517408

- E-mailadres:          info@decodirect.nl

- KvK-nummer:        12063001

- BTW-nummer:       NL817073814B01  

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DecoDirect zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, hierna te noemen “voorwaarden”. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  

a. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DecoDirect worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DecoDirect ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.    

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten    

2.1 Een bestelling of opdracht wordt door de opdrachtgever aan DecoDirect verstrekt via het Internet. Gelijktijdig verstrekt de opdrachtgever aan zijn bankinstelling een opdracht tot betaling aan DecoDirect van het voor de uitvoering van de bestelling of opdracht verschuldigde bedrag in Euro. 

2.2   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

2.3 De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.4 DecoDirect kan prijsverhogingen doorvoeren, na de totstandkoming van de overeenkomst, indien die het gevolg zin van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft ten alle tijde de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 19% BTW en inclusief verzendkosten. Voor België, Duitsland en andere Europese landen exclusief verzendkosten à € 12,50. 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft.  

3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van DecoDirect.  U kunt op de volgende wijzen betalen:  - Bankoverschrijving;- Creditcard (Paypall);- Ideal (alleen voor de Nederlandse klanten);- Onder rembours (alleen voor de Nederlandse klanten). De rembours kosten worden aan u doorberekend. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt;

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DecoDirect gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. De opschorting dient uiteraard wel redelijk te zijn.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DecoDirect.      

Artikel 4. Levering

4.1 De wijze van verzending en de keus van de vervoerder is voorbehouden aan DecoDirect.

4.2 Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst door DecoDirect van de opdrachtgever verschuldigde bedrag tenzij u onder rembours betaald.

4.3 Indien de opdrachtgever van DecoDirect goederen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient hij DecoDirect hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen.

4.4 Wij streven ernaar om het product binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.   

Artikel 5. Eigendomsoverdracht

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DecoDirect verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de in ontvangst name op u over.   

Artikel 6. Aansprakelijkheid/Garantie

6.1  DecoDirect raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

6.2 Reclamering van producten is mogelijk indien u het artikel in de originele verpakking aan DecoDirect terug doet bezorgen. Verzending vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.4 Op grond van de regels over overeenkomsten op afstand heeft de consument het recht om een ontvangen product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door de consument betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door het bedrijf, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending.

6.5 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan DecoDirect zijn betaald. de garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent. 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice, liefst per e-mail via: info@decodirect.nl of telefonisch naar 06-21517408. Zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.  

7.3 Komen we er samen niet uit, dan kunt u, tegen betaling van € 25,- klachtgeld, uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

7.4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Nederland.    

Information
Shipping costs
How to order?
Payment options
Customer Service
All categories
Links
Contact Us

Bestsellers
01.Boat shell
02.Moroccan tea glasses
03.Champagne cooler / champagne bowl
04.Doorstop, set of 2
05.Longhorn
06.Stainless steel fireplace set with round foot
07.Doorstop, set of 2, high
08.Stainless steel under plate
09.Stainless steel mug 0.2L mat
10.Design fruit bowl "around"
11.wood box / reading basket
12.Memo Board / magazine rack
13.World globe
14.
15.
16.Beauty case
17.Etagere wood, 3-ply, square
18.
19.
20.
21.Photo tray black
22.Stainless Steel fireplace set "basic"
23.Metal wine rack for 18 bottles
24.Memo Board / magazine rack, with hooks
25.Wine rack "Grand Cru", 30 bottles

Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search

Specials more


€19,26
€15,20

woonaccessoires RVS woonwinkel keukenaccessoires webwinkel door edigi.nl sitemap1 sitemap2